Zasady ogólne

 • Aktualnie* obowiązujące przepisy dotyczące zasad i trybu postępowania przy zawieraniu umów oraz sporządzaniu dokumentów: 
  - Zarządzenie Nr 28/2019 Rektora AGH z dn. 27.06.2019 r. 
  - Zarządzenie Nr 1/2019 Rektora AGH z dn. 03.01.2019 r. 
  - Zarządzenie Nr 18/2015 Rektora AGH z dn. 09.06.2015 r. 
  - Pismo Okólne Nr 1/2012 Rektora AGH z dn. 28.02.2012 r. 
  - Uchwała Senatu AGH nr 70/2001 z dn. 30.05.2001 r. 
  - Komunikat Nr 10/2021 z dn. 26.07.2021 r.
  - Komunikat Nr 11/2021 z dn. 26.07.2021 r.
  *z późniejszymi zmianami.

 • Niezależnie od wartości zlecenia, do decyzji Dziekana/Dyrektora Jednostki Organizacyjnej pozostaje kwestia wyboru wzoru dokumentu, który zostanie podpisany z Zamawiającym (Umowa o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej lub Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia).

 • Umowa o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej, niezależnie od wartości, podpisywana jest wyłącznie przez Dziekana/Dyrektora Jednostki Organizacyjnej.

 • Dziekan/Dyrektor Jednostki Organizacyjnej ponosi pełną odpowiedzialność za treść przygotowanych dokumentów o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej. 

 • Dokumenty dotyczące wykonania pracy badawczo-rozwojowej winny zostać przygotowane zgodnie z procedurą znajdująca się na stronie www Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką.

 • Jednostka Organizacyjna ma obowiązek stosowania zasady kompletności i prawidłowości dokumentów. Wymagane dokumenty obligatoryjnie winny być potwierdzone czytelnym podpisem osoby/ób upoważnionej/ych z ramienia Jednostki Organizacyjnej.