Rozliczenie prac

  • W celu zamknięcia pracy badawczo-rozwojowej należy dostarczyć do DWAG kopię dokumentów w wersji papierowej:

1. Faktura  zarejestrowana w Dziale Rozrachunków (z uzupełnionym czytelnym numerem w prawym górnym rogu).

2. Kalkulacja końcowa  przygotowana na podstawie obowiązującego wzoru, uzupełniona czytelnym podpisem Kierownika zadania, Dziekana/Dyrektora Jednostki i Kwestor oraz potwierdzona przez Dział Dochodów i Kosztów. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy - przygotowany na podstawie obowiązującego wzoru, uzupełniony podpisami Stron wymienionych w dokumencie oraz podpisem Dziekana/Dyrektora Jednostki.

W przypadku prac, gdzie w kosztach wykazano Aparaturę, przed złożeniem dokumentu do DWAG, wymagane jest potwierdzenie tej pozycji w Dziale Księgowości Majątkowej; C1, pok. 18.

UWAGA! Data sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego = termin zakończenia pracy (w harmonogramie) = data sprzedaży (faktura).

  • Dokumenty należy składać w postaci jednego egzemplarza kopii, który pozostaje w DWAG.