Rejestracja prac na podstawie umowy

  • W celu zarejestrowania pracy na podstawie Umowy o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej należy przesłać drogą elektroniczną komplet dokumentów z wpisaną na wszystkich dokumentach pozycją planowania oraz źródłem finansowania:

1. Umowa o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej

Umowa o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej na wzorze AGH -  podpisana obligatoryjnie przez Dziekana lub osobę upoważnioną.

Umowa o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej przygotowana na innym wzorze niż wzór obowiązujący na AGH - podpisana obligatoryjnie przez Dziekana lub osobę upoważnioną. Decyzję o przygotowaniu opinii przez Zespół Radców Prawnych lub Centrum Transferu Technologii podejmuje osoba podpisująca dokument.  

W przypadku umów warunkowych, po uzyskaniu dofinansowaniu przez Zleceniodawcę, należy dostarczyć do DWAG informację o takim wsparciu.

2. Kalkulacja wstępna  na podstawie obowiązującego wzoru. Czytelny podpis Kierownika zadania, Dziekana oraz Kwestor.

3. Harmonogram – przygotowany na podstawie obowiązującego wzoru, uzupełniony czytelnym podpisem Kierownika zadania i Dziekana. W przypadku, gdy Kierownik zadania nie posiada statusu samodzielnego pracownika naukowego, konieczny jest podpis bezpośredniego przełożonego np. Kierownika Katedry/Zakładu. Harmonogram obligatoryjnie musi zawierać uzasadnienia charakteru naukowego lub rozwojowego pracy.

Po zarejestrowaniu umowy numer zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres nadawcy.

  • Jednostka Organizacyjna sporządzająca dokumenty zobowiązana jest do ich poprawnego przygotowania oraz zebrania kompletu niezbędnych podpisów.

  • Nieprawidłowo przygotowane dokumenty zostaną odesłane z całym kompletem załączników do Jednostki w celu ich poprawy.

  • Dziekan/Dyrektor Jednostki Organizacyjnej ponosi pełną odpowiedzialność za treść przygotowanych dokumentów o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej. 

  • DWAG nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone do obiegu wzory dokumentów, które  nie pochodzą z obowiązujących na AGH aktów prawnych.