Oznaczenie rodzajów prac B+R (badawczo-rozwojowych) oraz D* (ogólnotechnicznych)

DWAG nadaje numery dla prac wg. następujących pozycji planowania:

1, 2, 5, 6, 13, 14, 25, 30.

Przykładowy numer umowy/zlecenia: 5.72.100.659

Objaśnienie: 

pozycja planowania. źródło finansowania. nr jednostki. nr kolejny umowy

1. Zamówienia z Placówek Naukowych PAN i  Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

2. Zamówienia z Prywatnych Instytucji Niedochodowych – (Fundacje, Stow. Zawodowe, Partie Polityczne, Zw. Zawodowe, Zw. Konsumentów, Tow. Religijne, Osoby Fizyczne i Organizacje zajmujące się promocją,  finansowaniem lub innymi formami wspomagania Badań Naukowych).

3. DUN - działalność upowszechniająca naukę/MNiSW- (dawne DWB, DOT).

4. Zagraniczne Programy Badawcze/ Instytucje UE, Fundusze  norweskie i szwajcarskie - (np. Fundusz Węgla i Stali, ESA itp.).

5. Zamówienia z innych  Instytucji - np. przemysł, spółki, itp.

6. Zamówienia ze Szkół Wyższych.

7. Umowy KIC/Europejski Instytut  Innowacji i Technologii.

8. Umowy wdrożeniowe.

9. Zamówienia finansowane i dofinansowywane z  NFOŚ.

11. Prace statutowe/MNiSW - (dotacja na utrzymanie potencjału badawczego – Dotacja Podmiotowa).

12. Sprzedaż gotowych opracowań.

13. Zamówienia z Instytucji  i Przedsiębiorstw zagranicznych.

14. Świadczenia własnych Jednostek Organizacyjnych.

15. Granty Dziekańskie/MNiSW - (finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub  prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – Dotacja Celowa).

16. PC - Projekty Celowe/NCBiR.

17. PR - Projekty Rozwojowe/NCBiR.

18. PB - Projekty Badawcze /NCN - (tzw.Granty).

19. PBS - Program Badań Stosowanych/ NCBiR.

20. Działalność statutowa/MNiSW(dotacja na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Specjalnego Urządzenia Badawczego; na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem Naukowych Baz Danych; dotacja na koszty związane z Restrukturyzacją).

22. Współfinansowanie Projektów Międzynarodowych/MNiSW.

23. SPR - Strategiczne Programy Rządowe/NCBiR.

24. Program  „LIDER”/NCBiR.  

25. Zamówienia z Organów Administracji państwowej, terenowej, samorządowej, sądów  i prokuratury.

27. Programy Ramowe UE/Unia Europejska.

28. Projekty Międzynarodowe Niewspółfinansowane/NCBiR i NCN - (np. EUREKA, COST).

29. Staże Podoktorskie i Stypendia Doktorskie /NCN.

46. Prognozy – dawniej fundusze strukturalne – FORESIGHT.

68. Programy Ministra/MNiSzW- (np. PatentPlus, Initech, Iuventus Plus, Diamentowy Grant).

72. Fundusze strukturalne – programy operacyjne 2007÷2013.

79. Mobilność Plus/MNiSW.

90. Pomoc autorska.

* Prace niespełniające kryteriów B+R ale  posiadające elementy naukowe oznacza się literą „D” (prognozy, analizy, ekspertyzy, oceny).