Aktualizacja prac

  • W celu zaktualizowania pracy badawczo-rozwojowej w zależności od jej przebiegu należy dostarczyć do DWAG kopię dokumentów w wersji papierowej:

1. Aneks – winien zawierać datę sporządzenia mieszczącą się w okresie trwania umowy, podpis Zleceniodawcy i Dziekana/Dyrektora Jednostki.

2. Pisma – winny być opatrzone podpisami Dziekana/Dyrektora Jednostki oraz Kierownika zadania.

3. Kalkulacja produkcja w toku – przygotowana na podstawie obowiązującego wzoru powinna być opatrzona czytelnym podpisem Kierownika zadania, Dziekana/Dyrektora Jednostki oraz Kwestor.

4. Faktura etapowa – zarejestrowana w Dziale Rozrachunków (z uzupełnionym czytelnym numerem w prawym górnym rogu) wraz z:

★ Kalkulacją – przygotowaną na podstawie obowiązującego wzoru, uzupełnioną  czytelnym podpisem Kierownika zadania, Dziekana/Dyrektora Jednostki i Kwestor oraz potwierdzoną przez Dział Dochodów i Kosztów. 

★ Protokółem zdawczo-odbiorczym – przygotowany na podstawie obowiązującego wzoru, uzupełniony podpisami Stron wymienionych w dokumencie oraz podpisem Dziekana/Dyrektora Jednostki.

W przypadku prac, gdzie w kosztach wykazano Aparaturę, przed złożeniem dokumentu do DWAG, wymagane jest potwierdzenie tej pozycji w Dziale Księgowości Majątkowej; C1, pok. 18.

UWAGA! Data sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego = termin zakończenia pracy (w harmonogramie) = data sprzedaży (faktura)

  • Dokumenty należy składać w postaci jednego egzemplarza kopii, który pozostaje w DWAG.