O nas

Misja i wizja:

Podstawowym zadaniem DWAG jest profesjonalne wsparcie dla jednostek organizacyjnych AGH w zakresie współpracy z interesariuszami oraz  koordynowanie systemu wspierającego rozwijanie partnerstw strategicznych AGH z wiodącymi podmiotami gospodarczymi w wymiarze ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

DWAG jako miejsce współwytwarzania wartości dodanej w biznesowych relacjach
z interesariuszami, efektywnie wzmacnia rolę AGH zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym przynosząc korzyści dla społeczeństwa i Akademii.

Dział Współpracy z Administracją i Gospodarką jest jednostką Uczelni prowadzącą działania wspierające współpracę społeczności uczelnianej z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami administracji państwowej i samorządowej, uczelniami oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi poprzez:

 • organizację i koordynację inicjowanej przez Uczelnię współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • promocję potencjału Uczelni wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych współpracą pomoc w formalno-prawnych aspektach współpracy Uczelni z podmiotami zewnętrznymi.

Zakres działalności działu obejmuje w szczególności:

 • inicjowanie i koordynowanie współpracy AGH z przedsiębiorcami i środowiskami gospodarczymi w kraju i zagranicą oraz administracją rządową i samorządową;
 • koordynację zarządzania informacją oraz doradztwem dla podmiotów zainteresowanych współpracą z AGH;
 • opracowanie i koordynację systemu wspierającego rozwijanie partnerstw strategicznych AGH z wiodącymi podmiotami gospodarczymi;
 • organizację cyklicznych konferencji oraz seminariów o tematyce gospodarczej służących pobudzaniu i rozwijaniu współpracy AGH ze środowiskami gospodarczymi i administracją
  w dziedzinach kluczowych dla rozwoju regionu i kraju;
 • przygotowywanie i aktualizacja oferty badawczej i technologicznej AGH dla potencjalnych partnerów zewnętrznych;
 • budowę, stałą aktualizację oraz zarządzanie bazą kompetencji AGH dla współpracy
  z gospodarką;
 • promocję kompetencji i możliwości włączania się AGH w programy i projekty o strategicznym znaczeniu dla gospodarki kraju i regionu;
 • promocję potencjału AGH, w tym oferty badawczej i technologicznej uczelni w środowiskach gospodarczych poprzez udział w targach, konferencjach, kongresach, seminariach, itp.;
 • obsługę formalno-prawną i merytoryczną zawieranych przez AGH umów i porozumień
  o współpracy, listów intencyjnych, umów o poufności i umów konsorcjum;
 • organizację spotkań biznesowych z podmiotami zewnętrznymi w celu podjęcia współpracy,
  jak i związanych z podpisywaniem dokumentów o współpracy sygnowanych przez Prorektora
  ds. Współpracy;
 • zarządzanie tablicą „Umowy planowane” w Chmurze AGH;
 • weryfikowanie pod względem formalnym, rejestrowanie, monitorowanie, ewidencjonowanie, zamykanie i archiwizowanie umów na wykonywanie przez jednostki AGH prac badawczo-rozwojowych;
 • aktualizacja założeń realizacji prac badawczo-rozwojowych w systemie ASIMS+
  oraz w dokumentach;
 • sporządzanie zestawień prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez Akademię
  oraz dokumentów o współpracy podpisanych przez AGH z partnerami zewnętrznymi;
 • prowadzenie rejestrów i komputerowych baz danych dotyczących współpracy AGH
  z administracją i gospodarką;
 • obsługę organizacyjną uczestnictwa AGH w klastrach, centrach zaawansowanych technologii, platformach technologicznych, sieciach kompetencji itp.;
 • współrealizacja projektu POWER 3.5 edycja II;
 • współrealizacja projektu KlastER w ramach GOSPOSTRATEG.