Projekt POWER 3.5 edycja II

Projekt POWER 3.5 edycja II jest realizowany jako element Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II) i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zespół DWAG w szczególności odpowiada m.in. za monitorowanie jakości i ewaluację prowadzonych działań,  rekrutację uczestników w projekcie oraz kontrolę przygotowanej w tym celu dokumentacji pod kątem ich zgodności z wymogami Instytucji Finansującej oraz przepisami prawa. Nadzoruje działania Wydziałowych Koordynatorów Projektu, Zespołu ds. bilansu kompetencji w zakresie rekrutacji, wskaźników, tworzonych
i wdrażanych regulaminów, wzorów pism, druków powstałych w związku z realizacją projektu. Współuczestniczy w przygotowywaniu sprawozdawczości wewnętrznej jak i zewnętrznej zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ponadto, dba o odpowiednią promocję projektu podczas szkoleń/zajęć/staży/nowych przedmiotów/ kursów/wizyt studyjnych, zgodną
z wytycznymi Instytucji Zarządzającej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:  http://www.power2.agh.edu.pl/